Նվեր Քարտ նախագծի կանոնները


 

 1. Նվեր Քարտը իրենից ներկայացնում է հատուկ բարկոդով պլաստիկ քարտ, ֆիքսված նոմինալ վճարման գումարի պարունակությամբ, որի միջոցով Հաճախորդը կարող է Երևան Մոլ զվարճաառևտրային համալիրի տարածքում գործող խանութ-սրահներից, զվարճանքի կենտրոններից և այլ օբյեկտներից (այսուհետ՝ «Տաղավարներ») գնումներ կատարել և օգտվել ծառայություններից տվյալ օրվա դրությամբ գործող գներով:
 2. Նվեր Քարտը ձեռքբերելու համար հաճախորդը պետք է Երևան Մոլի տեղեկատու բաժնում տեղադրված տերմինալի միջոցով կատարի վճարում, այնուհետև վճարումը հաստատող կտրոնը ներկայացնի Երևան Մոլի համապատասխան աշխատակցին: Հաճախորդը քարտը գնելիս պետք է իր մոտ ունենա անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ:
 3. Նվեր Քարտի գնման ընթացքում հաճախորդը պետք է նշի գաղտնաբառ, որը հետագայում քարտի կորստի դեպքում կարող է օգտագործվել քարտը վերականգնելու համար, եթե դեռևս քարտը չի օգտագործվել: Մնացած դեպքերում կորցրած նվեր քարտը չի վերականգնվում կամ փոխարինվում նոր քարտով: 
 4. Նվեր Քարտի նվազագույն նոմինալ արժեքը սահմանվում է 10 000 ՀՀ դրամ: Նվեր քարտի համար առավելագույն արժեք չի սահմանվում:
 5. Նվեր Քարտի միջոցով գնումներ կարող են կատարվել ինչպես Նվեր Քարտի ողջ արժեքով, այնպես էլ մաս-մաս:
 6. Նվեր Քարտով առաջին անգամ գնում կատարելիս քարտապանը պետք է տրամադրի իր բջջային հեռախոսահամարը, որից հետո նրան կուղարկվի գնման վավերացման համար միանգամյա օգտագործման գաղտնաբառ: Այնուհետև յուրաքանչյուր այլ Տաղավարներից գնում կատարելիս Հաճախորդին կուղարկվի նոր գաղտնաբառ:
 7. Հեռախոսահամարը փոխելիս, քարտապանը նախապես այդ մասին պետք է տեղեկացնի Երևան Մոլին, որից հետո իրեն կուղարկվի գաղտնաբառ՝ նոր հեռախոսահամարը գրանցելու համար:
 8. Նվեր Քարտը չի հանդիսանում ապրանք, այն վերադարձման և փոխանակման ենթակա չէ: Նվեր Քարտի համար նախապես վճարված գումարը, որը պարունակվում է Նվեր Քարտի մեջ հնարավոր չէ կանխիկացնել, այն հնարավոր է օգտագործել միայն Տաղավարներից գնումներ կատարելիս: Նվեր Քարտի միջոցով հնարավոր չէ գնել Նվեր Քարտ:
 9. Հաճախորդը իրավունք ունի Նվեր Քարտը ձեռքբերել այլ անձանց՝ վերջնական շահառուների համար/անվամբ: Այն բոլոր դեպքերում երբ Հաճախորդը Նվեր Քարտը փոխանցում է Շահառուին՝ Շահառուն օգտվում է Նվեր Քարտից նույն կարգով, ծավալով և պայմաններով ինչ Հաճախորդը և նրան են փոխանցվում Հաճախորդի իրավունքները և պարտականությունները, որոնք սահմանված են Երևան Մոլի և հաճախորդի միջև կնքվող համաձայնագրում և սույն կանոններով: Հաճախորդը պարտավոր է Շահառուին տեղեկացնել սույն կանոնների և համաձայնագրի պայմանների մասին:
 10. Նվեր Քարտի վավերականության ժամկետը ձեռքբերման պահից սահմանվում է 6 ամիս, Նվեր Քարտի վավերականության ժամկետի ավարտից հետո դրանում պարունակվող չօգտագործված գումարը ենթակա չե Հաճախորդին վերադարձման և համարվում է Երևան Մոլի սեփականությունը:
 11. «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով Նվեր Քարտի 6 ամսյա գործողության ժամանակահատվածում Նվեր Քարտի միջոցով վաճառված ապրանքը Նվեր Քարտի գործողության ժամկետի ավարտից հետո վերադարձնելու պարագայում Հաճախորդին տրամադրվում է հավելյալ արտոնյալ ժամկետ՝ 15 օր տևողությամբ, տվյալ Նվեր Քարտի միջոցով վերադարձված ապրանքի գումարի չափով գնումներ կատարելու համար:
 12. Տաղավարները իրավունք ունեն մերժել Նվեր Քարտի միջոցով գործարք կատարելու Հաճախորդի պահանջը միայն այն դեպքում երբ ծրագրային խնդիրների պատճառով համակարգից օգտվելը անհնար է, կամ առկա են հիմքեր այն մասին, որ տվյալ Նվեր Քարտը օգտագործվում է անօրինական կարգով:
 13. Բոլոր դեպքերում Երևան Մոլը պատասխանատվություն չի կրում կորցրած Նվեր Քարտը պատահական անձի կողմից գնումներ կատարելու նպատակով ներկայացնելու և անհրաժեշտ գաղտնաբառը հաղորդելու դեպքում, քանի որ այն ըստ ներկայացնողի է: Տվյալ պարագայում Հաճախորդը կրում է այն ռիսկը կապված Նվեր Քարտի կորստի վերաբերյալ տեղեկատվությունը Երևան Մոլին հնարավորինս շուտ հաղորդելու մասով:  
 14. Երևան Մոլը իրավունք ունի առանց նախնական ծանուցման, ցանկացած պահի կատարել փոփոխություններ սույն կանոններում: Երևան Մոլը տեղադրում է փոփոխությունների և դրանց ուժի մեջ մտնելու մասին տեղեկատվությունը իր պաշտոնական կայքում:
 15. Հաճախորդի հետ կնքված համաձայնագրի շրջանակներում և ձեռքբերված Նվեր Քարտերի հետ կապված Երևան Մոլի պատասխանատվությունը Հաճախորդի նկատմամբ սահմանափակվում է միայն Նվեր Քարտի համար Հաճախորդի կողմից վճարված գումարի չափով: Հաճախորդը որևէ դեպքում վնասների, բաց թողնված օգուտի, գործարար համբավի արատավորման կամ այլ հիմքերով Երևան Մոլին չի կարող պահանջներ ներկայացնել:
 16. Ձեռքբերելով Նվեր Քարտը, ակտիվացնելով և օգտագործելով այն, ինչպես նաև ստորագրելով համաձայնագիրը Հաճախորդը անվերապահորեն տալիս է իր համաձայնությունը օգտագործել Նվեր Քարտը /նվեր քարտ, որպես վճարման միջոց/ համակարգից օգտվելու սույն կանոններով և համաձայնագրով սահմանված կարգով և պայմաններով:
 17. Հաճախորդը կարող ստանալ տեղեկատվություն իր Նվեր Քարտի գործողության ժամկետի և առկա գումարային մնացորդի վերաբերյալ Երևան Մոլի տեղեկատու բաժնից:

Հայերեն և անգլերեն կանոնների միջև առկա հնարավոր տարբերությունների դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տարբերակը: